Svekket totalberedskap viser seg i krisetider

Tekst: Tone Zander. Foto: Birgit Dannenberg

Tidligere Fagforbundsleder, nå leder i Pensjonistforbundet, Jan Davidsen er ydmyk overfor korona-viruset, og forholder seg til de rådene som gis fra myndighetene. Han mener det er symptomatisk for Solberg-regjeringen at de, da de la fram sin første krisepakke, var mest opptatt av å ta vare på de som har mest fra før. 

-Det er bra at Stortingsflertallet satte ned foten og klarte å forhandle fram løsninger som også skal ivareta arbeidsfolk, sier Davidsen. Det er bra for folk at de ikke trenger å bekymre seg for økonomien i tillegg til helsa.  

Davidsen er glad for at LO var såpass tydelige og krevde mer til både vanlige arbeidere, selvstendig næringsdrivende og frilansere. Han oppfordrer oss til å følge godt med på hvem som nå ivaretar interessene våre i denne krisesituasjonen. Davidsen understreker betydninga av at vanlige folk må beholde kjøpekrafta, og ikke minst være i stand til å betale regningene sine. 

-Vi lever i et forbrukersamfunn og det er vanlige folk som holder hjulene i gang. Det er feil å tro at penger til de rike automatisk gir flere arbeidsplasser, slik mange på borgerlige side later til å mene, hevder han.

Svekket totalberedskap viser seg i krisetider

Da Jan Davidsen ledet Fagforbundet var kampen mot privatisering av offentlige tjenester en hovedsak, slik det også var i Norsk Kommuneforbund i tida før 2003. 

-Det er mange reformer og en sterk sentralisering som har blitt gjennomført de siste tjue åra som har svekket totalberedskapen vår, mener Davidsen. Resultatene av det ser vi godt nå i disse koronatider. Offentlige tjenester har blitt styrt etter bedriftsøkonomiske prinsipper, New Public Management og såkalt Risk Management, hvor hovedmålet har vært, og er, å kutte kostnader. Resultatet er blant annet at vi har halvert antall sykehussenger og behandlingsplasser i psykiatrien.

-Vi (blant annet Fagforbundet) pekte på at avgjørende offentlige tjenester ville bli dårligere, men ble ikke lyttet til. Jeg konstaterer nå at vår bekymring var riktig og velbegrunnet.

Sulteforing av førstelinjetjenesten

Davidsen mener at det har vært en sulteforing av det han kaller førstelinjetjenesten i offentlig sektor. Med førstelinjen mener han de som gjør jobbene. Brannmenn som slukker branner. Politifolk som ivaretar innbyggernes sikkerhet i hverdagen, helsepersonell som pleier syke, gartnere som steller parkene, renovatører som tømmer søpla og driftsoperatører som ivaretar offentlige bygg som svømmehaller, skoler og rådhus. Alle har det blitt færre av.

-Politiske beslutninger er blitt overlatt til byråkrater med spisskompetanse og markedet, mener Davidsen. Resultatet ser vi nå. Aldri har vi brukt så mye penger på offentlig sektor, men det er akkurat som om pengene bare blir borte på veien og ikke risler ned på de som utfører jobbene. 

Jan Davidsen. Foto: Per Flakstad, Fagbladet

Samfunnsoppdraget

Alle reformer, alle saker har en forside og en bakside. Det er akkurat som om vi ikke har villet se baksida, bare forsida. Et eksempel på det er omorganiseringa av Posten. Posten har ikke lenger et samfunnsoppdrag, de er til for å tjene penger. Det fører til at myndighetene ikke lenger har gode nok muligheter til å kommunisere med alle innbyggere. Davidsen tenker blant annet på de omlag 200-300 000 eldre i landet vårt som ikke benytter digitale verktøy. 

-I dagens situasjon har vi heldigvis NRK og andre medier som gir daglige oppdateringer om konronaviruset, men det er mange som trenger informasjon på papir. Enten det er fra det offentlige eller gjennom lokalavisa, sier han, og hinter med det til at Posten ikke lenger deler ut post hver dag. 

-En annen sak er at politikere og myndigheter sier de er så opptatt av at eldre ikke skal være ensomme. Kanskje fraværet av å få post hver dag gjør dere liv enda ensommere, spør han? 

Pensjonistene finansierer skattekutt til de rikeste
Mens vi snakker konsekvenser av reformer og sentraliseringer, benytter pensjonistlederen anledningen til å minne om underreguleringen av pensjonen til landets pensjonister. I hvert lønnsoppgjør siden 2013, har pensjonistene fått 0.75 prosent mindre enn andre. Davidsen sier at å få fjernet reguleringsforskriften og få forhandlingsrett på pensjonene, er Pensjonistforbundets viktigste kampsaker. Han mener det er uforståelig og en skam at den generasjonen som har bygd opp et velfungerende velferdssamfunn, er de som nå skal få mindre for at andre skal få mer. 

– Pensjonistene har vært med på å betale skattekuttene til de rikeste, og slik kan det ikke fortsette, sier Davidsen.  

Fagbevegelse og folkestyre

Jan Davidsen mener at koronakrisa kan gi varige endringer i alle land. Alle land må raskt evaluere hvordan de har håndtert krisa, enkeltvis og i samarbeid med andre land. Som alltid peker Davidsen på fagbevegelsen og folkestyret som avgjørende for å sikre rettferdig fordeling av ressursene og de gode løsningene som ivaretar alle. 

– Vi er avhengig av et bredt folkelig engasjement og av en sterk fagbevegelse for at samfunnets ressurser skal bli rettferdig fordelt. Det vil også gjøre oss bedre skodd med hensyn til ulike mottiltak neste gang krisa rammer. En ny regjering etter Stortingsvalget i 2021, må tatt fatt i disse utfordringene, avslutter Davidsen

Ta en kikk på Pensjonistforbundets nettside